«Այբ» միջին դպրոց

Նպատակները

 • աշակերտին հաղորդակից դարձնելով ազգային և համամարդկային արժեքներին՝ խթանել քաղաքացիական ինքնագիտակցության կայացումը.
 • ապահովել աշակերտի մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական կարողությունների զարգացման շարունակականությունը.
 • ներդաշնակեցնելով ճանաչողության և գործունեության գործընթացները՝ զանազանեցնել մտագործունեության կազմակերպման ոլորտներն ու ձևաչափերը, համալրել օգտագործվող գործիքակազմը.
 • ուսումնական գործընթացում ամրագրել գիտելիքի և հմտությունների փոխկապակցվածությունը և դրանք գործնականորեն կիրառելու կարողությունների կարևորությունը:

Ընդունելություն

«Այբ» դպրոցի 5-ից 9-րդ դասարաններում հիմնական ընդունելություն չի կատարվում։ 5-9-րդ դասարաններում հնարավոր թափուր տեղերի առաջացման դեպքում, տնօրենության որոշմամբ, կազմակերպվում է մրցութային ընդունելություն։ Այն, սովորաբար, անցկացվում է ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր քառորդի վերջում։

Եթե հետաքրքրված եք ընդունելության այս տարբերակով, խնդրում ենք անցնել հղումով և լրացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թափուր տեղերի համալրման նպատակով իրականացվող մոտակա ընդունելության մասին դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ էլ․ փոստի միջոցով՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև ընդունելության մանրամասները:

5-9-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են դպրոցի միևնույն դասարանների կիսամյակային կամ տարեկան ստուգումներին համապատասխան

5-ից 7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան *

Մայրենի

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Անգլերեն

Անգլերեն

Անգլերեն

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն)

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն)

Հայոց պատմություն

* դիմորդը հանձնում է այն դասարանի քննությունները, որի համար դիմում է։

Ընդունելության քննություններից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողներն անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է ԸՀ-ի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների, ինչպես նաև դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Եթե դիմումը ներկայացնելիս պարզվում է, որ ծնողները ներկա չեն եղել բաց դռների միջոցառման, ապա մինչև ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է լրացուցիչ բաց դռների օր։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաներն ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Դիմորդները և ծնողները էլեկտրոնային փոստով տեղեկացվում են կոնկրետ ընդունելության ժամանակացույցի մասին, ինչպես նաև ստանում են տեղեկատվություն յուրաքանչյուր առարկայի քննական թեմաների վերաբերյալ։

Ուսման արժեք

2023-2024 ուստարում «Այբ» միջին դպրոց ընդունված մեկ աշակերտի ուսման առավելագույն արժեքը մեկ ուստարվա համար 3,130,000 (երեք միլիոն հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ է, որը չի ներառում տրանսպորտային փոխադրման արժեքը։ Դպրոցից տուն և տանից դպրոց տրանսպորտային փոխադրման արժեքը ներառյալ՝ 2023-2024 ուստարում «Այբ» միջին դպրոցի ուսման առավելագույն արժեքը կազմում է 3,420,000 (երեք միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ։

Ուսման արժեքը կարող է վերանայվել դպրոցի ՀԽ-ի որոշմամբ հաջորդ ուսումնական տարիների համար։ Նույն ընտանիքից «Այբ» դպրոցում սովորող երկրորդ և երրորդ երեխաների, ինչպես նաև «Այբ» համակարգի աշխատակիցների երեխաների համար գործում են հատուկ սակագներ։ Վերջիններիս ծանոթանալու համար խնդրում ենք լրացուցիչ դիմել դպրոցի ֆինանսական բաժին։

Ուսման արժեքը ներառում է՝

 • հիմնական դասապրոցեսը,
 • խորացված պարապմունքները,
 • ընտրովի դասընթացները,
 • լրացուցիչ պարապմունքները,
 • օլիմպիական խմբակները,
 • երկանգամյա սնունդը (նախաճաշ, ճաշ),
 • դասերին օժանդակող այցելությունները, արտագնա դասընթացները:

Բաց դռների օրեր

Հատուկ ծնողների և աշակերտների համար «Այբ» դպրոցը կազմակերպում է բաց դռների օրեր, որոնց ընթացքում «Այբ»-ի թիմը ներկայացնում է դպրոցի ծրագիրը և պատասխանում ներկաների հարցերին: Միջոցառումները կազմակերպվում են մինչև 45 հյուրի համար, նախնական գրանցումով: Բոլոր դիմորդների ծնողների համար բաց դռներին մասնակցությունը պարտադիր է։ Նախատեսված է կարճ շրջայց դպրոցով (երեխաների հյուրընկալ թիմի ուղեկցությամբ), այնուհետև՝ ամփոփ ներկայացում դպրոցի դահլիճում:

Բաց դռների օրերի միջոցառումները հիմնականում անցկացվում են ընդունելության քննություններին նախորդող շրջանում, սակայն կարող են կազմակերպվել նաև այլ ժամանակահատվածներում:

Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>