Դասավանդման մոտեցումներ

Առաջատար կրթական համակարգերի ծաղկաքաղ

«Այբ»-ի կրթական գաղափարը խարխսված է հետևյալ դինամիկ սկզբունքի վրա` վերցնել լավագույն ծրագրերը լավագույն կրթական համակարգերից և համադրել մեկ ամբողջական պատկերի մեջ: Դպրոցի բացմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում «Այբ»-ի մասնագետներն ուսումնասիրել և ծաղկաքաղ են արել աշխարհի առաջատար կրթական համակարգերից՝ ի մի բերելով և համատեղելով դրանց լավագույն բաղադրիչները մեկ եզակի համակարգում: Մենք չենք ցանկացել պատճենել հաջողված կրթական համակարգերից որևէ մեկը, այլ, հետևելով դրանցից յուրաքանչյուրին, ստեղծել մերը:

Իմա / արա

 • Լեզուներ
 • Մաթեմատիկա
 • ՏՀՏ
 • Բնագիտություն
 • Արվեստներ
 • Հասարակագիտություն
 • Մարմնակրթություն
 • Տեխնոլոգիա
 • Սոցիալական ակտիվություն

Փորձարկելով տեսականը գործնականորեն

«Այբ» ավագ դպրոցի ուսուցման մեթոդաբանության հիմքում ընկած է ծրագրահեն ուսուցումը: Մենք ձգտում ենք ուսումնական գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ ցանկացած աշակերտ ներգրավված լինի առօրյա կյանքում իրականացվող տարբեր ծրագրերում կամ նախագծերում՝ գործնականորեն ստուգելով ու կիրառելով իր գիտելիքները, զարգացնելով իր հաղորդակցման, թիմային աշխատանքի հմտությունները, կողմնորոշվելով հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում: Այդ նախագծերը ոչ միայն ունեն ուսումնական նպատակ, այլև կարող են տալ հասարակայնորեն կիրառելի և անհրաժեշտ արդյունքներ: Տարբեր առարկաների ուսուցիչներն աշխատում են միմյանց հետ՝ հարմարեցնելու իրենց ծրագիրն այնպես, որ աշակերտները զինված լինեն մի քանի առարկաներից անհրաժեշտ գիտելիքներով՝ հետազոտական ու ուսումնասիրական նախագծեր իրականացնելու համար:

Ծրագրահեն ուսուցման մեր մոտեցումը խրախուսում է աշակերտներին պատասխանատվություն կրել իրենց ուսման հանդեպ: Ծրագրահեն ուսուցումը կամ «գործելով սովորելը» իրական ուսուցողական վարժությունների վրա հիմնված մի մեթոդ է, որը բարձրացնում է աշակերտների հետաքրքրությունն ու սովորելու մոտիվացիան: Ծրագրահեն ուսուցումը զարգացնում է աշակերտների հաղորդակցության և ներկայացման կարողությունները, կազմակերպման և ժամանակի կառավարման, ուսումնասիրության և հետազոտման, ինքնագնահատման և ինքնարտահայտման, խմբային աշխատանքի և առաջնորդության հմտությունները: Նախագծերի ընթացքում հաշվի է առնվում մեր աշակերտների կարողությունների կամ ընդունակությունների յուրահատուկ համակցությունը: Նախագծերը մշակվում են ըստ Հովարդ Գարդների «Բազմակի տաղանդների տեսության»` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր աշակերտի օժտվածությունը և առանձնահատկությունը:

Բազմաշերտ խելամտություն

 • Պատկերային տաղանդ
 • Երաժշտական տաղանդ
 • Մարմնական տաղանդ
 • Հաղորդակցական տաղանդ
 • Խոսքի տաղանդ
 • Տրամաբանական տաղանդ
 • Բնապաշտական տաղանդ
 • Ներանձնական տաղանդ

Անհատական ուսումնական ծրագիր

«Այբ» ավագ դպրոցում ամեն աշակերտ ունի իր անհատական ուսումնական ծրագիրը, որը կազմված է հիմնական և ընտրովի առարկաներից: Հիմնական առարկաները դասավանդվում են ստանդարտ և խորացված մակարդակներով: «Այբ»-ը մշակել է արդյունավետ և համակողմանի կրթության կրեդիտային համակարգ, և յուրաքանչյուր աշակերտ կատարում է իր ընտրությունն ըստ մշակված կրեդիտային սկզբունքների: Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է ընտրի առնվազն երեք խորացված առարկա և հավաքի նվազագույն կրեդիտներ արվեստներից: Մեծ ուշադրություն է դարձվում լեզուների ուսուցմանը և աշակերտների՝ խոսելու ու գրելու կարողությունների զարգացմանը: Եզրափակիչ 12-րդ տարում «Այբ» աշակերտներին առաջարկվում են AP ( Advanced Placement) դասընթացներ, որոնք կրեդիտավորվում են աշխարհի առաջատար բուհերում:

Առողջ ապրելակերպ և գեղեցիկի ընկալում

Սպորտի և արվեստի դասերն ու ակումբային աշխատանքները օգնում են «Այբ»-ի աշակերտին համակողմանի զարգանալ՝ ոչ միայն մտքով, այլև հոգով ու մարմնով: «Այբ» դպրոցում մարմնամարզությունը պարտադիր առարկա է՝ որպես առողջության երաշխիք: Լողը նույնպես պարտադիր առաջարկվում է այն երեխաներին, ովքեր չգիտեն լողալ: Արվեստի տարբեր ոլորտներին առնչվող առարկաները և խմբակները նպատակ ունեն զարգացնելու աշակերտների` գեղեցիկը տեսնելու, լսելու և ճանաչելու կարողությունները և բեռնաթափելու ակադեմիական կրթության բավականին ինտենսիվ գործընթացը:

Գիտելիքը՝ արժեքների հենքի վրա

Արժեքային և աշխարհայացքային համակարգի ձևավորումը կրթության հիմնախնդիրներից է: Մեր նպատակն է ձևավորել ոչ միայն գիտելիքներով զինված մարդ, այլև սեփական ինքնությանը հաղորդ, պատկանելության և պատասխանատվության գիտակցություն ունեցող քաղաքացի: Տեսականի և գործնականի համադրումը «Այբ» դպրոցի կարևորագույն սկզբունքներից է: Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է իրականացնի հասարակական աշխատանքի որոշակի նվազագույն ծավալ: Աշակերտների հետ աշխատանքում կիրառվում են բազմաթիվ հնարներ, ձևաչափեր ու միջոցներ՝ դաստիարակելու համար այնպիսի արժեքներ, ինչպիսին են փոխօգնությունը, դիմացինի կարծիքի հետ հաշվի նստելը, նոր մտքերի ու մոտեցումների առջև բաց լինելը, ուրիշի մտքերը և աշխատանքը գնահատելն ու չգողանալը, ճշտապահ և պատասխանատու թիմի անդամ լինելը, որոշումներ կայացնելիս բարեհոգության և հարուստ տեղեկությունների վրա հիմնվելը:

Նկարագրական գնահատում / Մուդլ

Դպրոցում գնահատումն իրականացվում է 10 միավորանոց համակարգով: Սակայն բացի թվանշան տալուց, ուսուցիչների առաջնային խնդիրն է տրամադրել նկարագրական գնահատման հաշվետվություններ, որոնցում մանրամասնորեն անդրադարձ է կատարվում աշակերտի ուժեղ և թույլ կողմերի, թեմաների իմացության մակարդակի, նախկին գիտելիքները լրացնելու ձգտման և առարկայի լիարժեք ընկալմանը խոչընդոտող սոցիալական ու անձնային խնդիրների վրա: Թվանշանից բացի, առավել կարևորվում է ծնողին փոխանցել այնպիսի տեղեկույթ, որը կօգնի նրան երեխայի՝ դպրոցից դուրս աշխատանքները, ուսմանն ուղղված ժամանակն ու ջանքերը առավել արդյունավետորեն կազմակերպելուն: Յուրաքանչյուր աշակերտի առաջադիմության պորտֆելը տեղադրվում է «Մուդլ» համակարգում, ուր ծնողները կարող են մուտք գործել և հետևել իրենց երեխաների սովորելու գործընթացին:

Պորտֆելի նպատակն է`

• Տեսնել երեխայի ուսումնառության ընթացիկ պատկերը:
• Սեփական դիտարկումները հաղորդել ուսուցչին:
• Ներգրավվել սովորելու գործընթացում:
• Օգնել երեխային` պլանավորելու իր ժամանակը:
• Հայտնաբերել երեխաների ուժեղ կողմերը և վերահսկել թույլ կողմերը:
• Աջակցել ուսուցիչների երկարաժամկետ և կարճաժամկետ պլանավորմանը:
• Բարձրացնել երեխաների ընկերային ակտիվությունը:
• Նպաստել ծնողական համայնքի կայացմանը:

Tweets by AybSchool
>