[ Վեբինար 1 ] Հայերենի առարկայախումբ․ թեմա՝ Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի ուսուցումը

«Այբ»-ի վեբինարների շարքը սկսեցին հայերենի առարկայախմբի ուսուցիչները։ Խոսնակներն էին՝Անահիտ Հովհաննիսյանը, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման բաժնի ղեկավար, Աստղիկ Կարապետյանը, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման բաժնի մասնագետ, Գայանե Մկրտչյանը, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ։

Հայերենի առարկայախմբի թիմը ներկայացրեց իր հաջողված փորձառությունը, մասնավորապես ավագ դպրոցի ծրագրային հեղինակ Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի դասավանդման պլանավորումը և իրականացումը։

Վեբինարի նպատակն էր ցույց տալ և հիմնավորել առարկայական գիտելիքի, մանկավարժական մեթոդի և տեխնոլոգիական գործիքների համատեղ կիրառության արդյունավետությունը դասավանդման մեջ։

Ստորև կարող եք տեսնել վեբինարի սեղմ նկարագիրը, ինչպես նաև ցուցադրված տեսադասերը, սահիկաշարերն ու գործիքները։

Դասի սեղմ նկարագիր

Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի ուսուցմանը «Այբ» ավագ դպրոցում հատկացված է 5 դասաժամ՝ 2+2+1 ժամային բաժանումով։ Դասերի պլանավորմանը կարող եք ծանոթանալ՝ ուսումնասիրելով սահիկաշարը։

Տե՛ս սահիկաշարը

Առաջին դասի (2 դասաժամ) թեման է «Հարճը» պոեմի աղբյուրը, կառուցվածքը, պատմական ժամանակաշրջանը և գաղափարական բովանդակությունը։

Այս դասին պատրաստվելու համար ուսուցչին առաջարկում ենք ներքոբերյալ ռեսուրսները, որոնց կիրառմանը կարող եք ծանոթանալ՝ դիտելով վեբինարի ուղիղ հեռարձակումը։

Դիտի՛ր տեսադաս 1-ինը

Տե՛ս ԳՈՒՍ մեթոդի աղյուսակը

Տեսադասը կրճատում է դասարանում ուսուցչի խոսելու ժամանակը, այդ ժամանակն օգտագործում է աշակերտին խոսեցնելու, նրա ունեցած հարցերին պատասխանելու համար։ Կիրառված ակտիվ ուսումնառության մեթոդները՝ «ԳՈՒՍ», «Մտածի՛ր, գրի՛ր, միացի՛ր, կիսի՛ր», աշակերտին պահում են ներգրավված ողջ դասի ընթացքում։

Երկրորդ դասի (2 դասաժամ) թեման է «Հարճը» պոեմի կերպարները։

Դասն սկսվում է մտագրոհով, որի համար ուսուցիչը կիրառում է Padlet առցանց գործիքը։ Մտագրոհի ժամանակ աշակերտներին տրվում է հնարավորություն ինքնուրույն դատողություններ անելու պոեմի վերնագրի շուրջ։ Մտագրոհի հարցադրումները կարող եք տեսնել սահիկաշարում։

Կերպարների վերլուծության համար կիրառվում է «Կերպարային քարտ» մեթոդը. Մեթոդի ամբողջական նկարագիրը կարող եք տեսնել ստորև, ինչպես նաև դիտել վեբինարի հեռարձակումը։ Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս կատարելու կերպարների խորքային և հանգամանալից վերլուծություն, զարգացնում է աշակերտների վերլուծական հմտությունները, ինչպես նաև խթանում է հարցադրումներ անելու կարողությունները։

Կերպարային քարտ

Դասն ավարտվում է ևս մեկ առցանց գործիքի կիրառմամբ՝ «Ելքի քարտ» հղումն այստեղ։ Այս գործիքով ուսուցիչը կատարում է ձևավորող գնահատում՝ պարզելու համար, թե մատուցվող նյութը ինչպես և ինչ չափով աշակերտները յուրացրին։ Այն ուսուցչի համար հիմք է նախապատրաստում՝ որոշելու, թե ինչ պետք է անի ինքը՝ աշակերտին առաջ մղելու համար։

Վերջին դասը (1 դասաժամ) տրամադրվում է թեմայի ամփոփմանը։ Ուսուցիչն այնպես է պլանավորում դասը, որ աշակերտներն իրենք են կատարում ամփոփումը։ «Երեք Ի-երի» մեթոդի կիրառմամբ, այն է՝ ի՞նչ, ինչպե՞ս, ինչո՞ւ, աշակերտներն ի մի են բերում նախորդ դասերի յուրացրածը, անդրադառնում են տեքստի բառապաշարին (դեռ առաջին դասին աշակերտներին տրամադրվել է բառարանը), քննում պատկերային համակարգը:

Մեթոդի նկարագրությունը, ինչպես նաև կիրառման ձևը կարող եք տեսնել սահիկաշարում, ինչպես նաև դիտել վեբինարի տեսագրությունը։

Դասի ավարտին ուսուցիչը աշակերտներին առաջարկում է տանը դիտել թեմայի ամփոփմանը նվիրված տեսադասը։ Տրվում է տնային հանձնարարություն (տե'ս սահիկաշարում

Աշխատաթերթիկ

Տեսադաս 2

Որպես օգնություն՝ ուսուցիչներին առաջարկում ենք նաև դիտել տեսաուղեցույցը. այստեղ հանգամանալից ներկայացվում է, թե ուսուցիչն ինչպես կարող է պատրաստել տեսադաս։

Տեսաուղեցույց

Կիսվել

Tag Blog Tag Բլոգ

Tweets by AybSchool
>