Ուսման արժեք և ֆինանսական աջակցություն

2024-2025 ուսումնական տարվա վճարը 10-12-րդ դասարաններ ընդունված բոլոր նոր աշակերտների համար, ովքեր չեն դիմել ֆինանսական աջակցության, կկազմի 3 300 000 ՀՀ դրամ, որը չի ներառում տրանսպորտային փոխադրման արժեքը։ Ֆինանսական աջակցություն տրամադրվում է միայն 10-12-րդ դասարաններում։

Դպրոցից տուն և տնից դպրոց տրանսպորտային փոխադրման արժեքը ներառյալ՝ 2024-2025 ուստարում «Այբ» ավագ դպրոցի ուսման առավելագույն արժեքը կկազմի 3 595 800 ՀՀ դրամ։

Ուսման արժեքը կարող է վերանայվել դպրոցի ՀԽ-ի որոշմամբ հաջորդ ուսումնական տարիների համար։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա համար ուսման վարձի փոփոխություն կարող է լինել օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում՝ լրացուցիչ այլ հարկային պարտավորություններ սահմանվելու պարագայում (օրինակ՝ ԱԱՀ-ով հարկում)։

Նույն ընտանիքից «Այբ» դպրոցում սովորող երկրորդ և երրորդ երեխաների, ինչպես նաև «Այբ» համակարգի աշխատակիցների երեխաների համար գործում են հատուկ սակագներ։ Վերջիններիս ծանոթանալու համար խնդրում ենք լրացուցիչ դիմել դպրոցի ֆինանսական բաժին։

Ուսման արժեքը ներառում է՝

  • հիմնական դասապրոցեսը,
  • խորացված պարապմունքները,
  • ընտրովի դասընթացները,
  • դպրոցի կողմից կազմակերպվող լրացուցիչ պարապմունքները,
  • օլիմպիական խմբակները
  • երեքանգամյա սնունդը (նախաճաշ, ճաշ, հետճաշիկ),
  • դասերին օժանդակող այցելությունները, արտագնա դասընթացները:

«Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական կրթության ոլորտում առաջին սոցիալական ծրագիրն է: «Այբ»-ի մշակած և կյանքի կոչած կրթաթոշակային համակարգը հավասար հնարավորություն է ընձեռում բոլոր աշակերտներին, անկախ վճարունակությունից, ուսանելու «Այբ» դպրոցում: «Այբ» դպրոց ընդունվում են ՄԻԱՅՆ ըստ քննությունների և հարցազրույցի արդյունքների:

Աշակերտի՝ ընդունելության փուլը հաջող անցնելուց և ընդունված աշակերտների ցուցակում հայտնվելուց հետո աշակերտի ծնողը/խնամակալը կարող է դիմել «Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության հանձնաժողովին՝ ուսման տարեկան վարձի որոշակի չափ սահմանելու ակնկալիքով: Ֆինանսական աջակցության որոշումը կախված չէ աշակերտի հավաքած քննական միավորներից կամ նրա հետագա առաջադիմությունից, այլ միայն ու միայն ընտանիքի ֆինանսական կարիքներից:

Աշակերտի վճարունակությունը որևէ առավելություն չի տալիս կամ խոչընդոտ չի ծառայում ընդունելության ժամանակ: Նույն կերպ՝ աշակերտի թույլ կամ բարձր առաջադիմությունը չի ենթադրում ուսման արժեքի չափի ավելացում կամ նվազեցում:

Կրթաթոշակային ֆոնդը ձևավորվում է «Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆոնդահայթայթման ջանքերի արդյունքում, անհատ և կորպորատիվ հովանավորների կողմից հատուկ «Այբ» աշակերտներին կրթաթոշակ տրամադրելու նպատակով նվիրաբերվող գումարներից:

Ինչպես են կայացվում ֆինանսական աջակցության որոշումները

Այն բանից հետո, երբ աշակերտն ընդունվում է «Այբ» դպրոց, ծնողը/խնամակալը լրացնում է համապատասխան դիմում-հայտ, որում ներկայացնում է ընտանիքի ֆինանսական դրությունը, և դիմումը հանձնում «Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության հանձնաժողովին: Դիմումին կցվում են ընտանիքի իրական/փաստացի եկամուտները, ծախսերը, գույքի ու սեփականության մասին տեղեկությունները հավաստող փաստաթղթեր, ցանկացած այլ տեղեկություն, որ կօգնի ֆինանսական աջակցության հանձնաժողովին գնահատելու ընտանիքի վճարունակությունը:

Ընտանիքի վճարունակությունը որոշելիս հանձնաժողովը հիմնվում է հետևյալ տեղեկույթի վրա։

  1. Ծնողների/խնամակալների վճարունակություն։ Օրինական ներկայացուցիչը երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման առաջին երաշխավորն է, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատելու նախ օրինական ներկայացուցչի վճարունակությունը: Ծնողների վճարունակությունը գնահատենք x:
  2. Մոտ բարեկամների, ընկերների կողմից ֆինանսական օգնություն ստանալու հնարավորությունը։ Եթե, ըստ ներկայացված տեղեկությունների, ընտանիքն ունի կամ կարող է ունենալ ֆինանսական աջակցություն մոտ բարեկամներից կամ ընկերներից, ապա հանձնաժողովը հաշվի է առնում նաև այդ փաստը: Մոտ բարեկամների / ընկերների կողմից հնարավոր աջակցությունը գնահատենք y:
  3. Ունենալով x + y գումարը՝ ֆինանսական աջակցության հանձնաժողովը որոշում է ուսման վարձի տարեկան չափը (z): z գումարը կարող է լինել 10 000 դրամից մինչև ուսման սահմանված առավելագույն վարձը:

Ուշադրություն։ Եթե կրթաթոշակ ստացած աշակերտի՝ «Այբ» ավագ դպրոցում սովորելու ողջ ընթացքում երբևէ հայտնաբերվի, որ սույն հայտը լրացնելիս տրամադրվել են կեղծ կամ թերի տեղեկություններ, ապա դա կարող է հանգեցնել ուսումնառության մասին պայմանագրի անհապաղ դադարեցմանը՝ օրինական ներկայացուցչի կողմից ուսման առավելագույն վարձի վճարմանը` որպես տուգանք, և աշակերտի անհապաղ հեռացմանը «Այբ» ավագ դպրոցից:

Ֆինանսական աջակցության հայտ, 2024-2025


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՁԵՎԵՐ


Ֆինանսական աջակցության հայտ, հարց 6․1

Ֆինանսական աջակցության հայտ, հարց 6․2

Ֆինանսական աջակցության հայտ, հարց 9

Ֆինանսական աջակցության հայտ, հարց 7

Ֆինանսական աջակցության հայտ, հարց 12

Ֆինանսական աջակցության հայտ, քույր-եղբոր ձևաթուղթ

Tweets by AybSchool
>